Statut Klubu Dziecięcego

 Klub Przyjaciół Reksia

 Białystok 2015/2016

 

 Statut Klubu Przyjaciół Reksia w Białymstoku opracowano w oparciu

o ustawę z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

 Postanowienia ogólne

Niniejszy statut uchwala i zatwierdza organ prowadzący Klub Dziecięcy.

 §1.

1.1 Klub Przyjaciół Reksia w Białymstoku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zwaną dalej Klubem Dziecięcym.

1.2 Oficjalna nazwa Klubu Dziecięcego brzmi Klub Przyjaciół Reksia, ul. Baranowicka 113, Białystok.

1.3 Osobą prowadzącym Klub Dziecięcy jest: Katarzyna Dobrogowska

1.4 Klub Dziecięcy jest placówką, która:

1.4.1 Świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi do lat 4 oraz dziećmi od 6 miesiąca życia w maksymalmym wymiarze 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

1.4.2 Przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;

1.4.3 Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odpowiednich przepisach.

1.5 Statut został nadany przez organ prowadzący dnia: 15.03.2016.

 

Cele i zadania Klubu Dziecięcego

 

§2.

2.1 Klub Dziecięcy pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga proces rozwoju i edukacji, zapewniając dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb.

2.2 Klub Dziecięcy realizuje cele i zadania zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2.3 Klub Dziecięcy realizuje następujące zadania:

2.3.1 Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;

2.3.2 Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

2.3.3 Współdziałanie z rodziną w opiece i wychowaniu dzieci.

 

Zakres i sposób realizacji zadań Klubu Dziecięcy

 

§3.

Praca opiekuńczo-wychowawcza prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. W trosce o prawidłowy rozwój dziecka nauczyciel/opiekun zachowa proporcje zagospodarowania czasu na zabawę i edukację.

 

§4.

Klub Dziecięcy zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki. Nauczyciele/opiekunowie a także nauczyciele specjaliści są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Klubie Dziecięcym. Szczegółowe wytyczne zawarte są w Regulaminie Klubu Przyjaciół Reksia.

 

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Klub Dziecięcy

 

§5.

Katarzyna Dobrogowska jest osobą  prowadzącą Klub Dziecięcy i uprawniona jest do podejmowania decyzji i inicjatyw w imieniu Klubu Dziecięcego w tym zawieraniu umów z rodzicami i podpisywaniu stosownych dokumentów.

 

§6.

Do zadań organu prowadzącego należy:

6.1 Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami dzieci o świadczeniu usług Klubu Dziecięcego;

6.2 Właściwe utrzymanie Klubu Dziecięcego oraz zapewnienie warunków działania Klubu Dziecięcego w tym bezpiecznych i higienicznych warunków opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

6.3 Zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w środki czystości, artykuły higieniczne (takie jak mydło, papier toaletowy), pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Klubu Dziecięcego;

6.4 Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Klubu Dziecięcego;

6.5 Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu Dziecięcego;

6.6 Nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Klub Dziecięcy celów z założeniami Statutu Klubu Dziecięcego;

6.7 Zapoznawanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń;

6.8 Udzielanie urlopów;

6.9 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, opiekunami i innymi pracownikami Klubu Dziecięcego.

 

Organizacja Klubu Dziecięcego

 

§ 7.

Klub Dziecięcy funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.30.

 

§ 8.

Przewiduje się posiłki : śniadanie, obiad (dzielony: zupa; II danie) oraz podwieczorek.

 

§9.

Klub Dziecięcy przyjmuje dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach dzieci w wieku do lat 4.

 

§10.

Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Plan Dnia opracowany przez Organ prowadzący Klub Dziecięcy w porozumieniu z nauczycielami/opiekunami.

 

§11.

Ramowy Plan Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Klubie Dziecięcego.

 

§12.

Opieka, wychowanie i dydaktyka w Klubie Dziecięcego są płatne.

 

§13.

W ramach opłaty - czesnego Klub Dziecięcy zapewnia:

13.1 opiekę w godz. 7.00-17.30;

13.2 trzy posiłki dziennie (śniadania, dwudaniowy obiad, podwieczorek);

13.3 szeroką ofertę zajęć dodatkowych;

13.4 pomoce dydaktyczne, plastyczne, techniczne;

13.5 środki czystości, artykuły higieniczne;

 

§14.

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w Klubie Dziecięcym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzice do nauczyciela/opiekuna bądź do organu prowadzącego.

 

§15.

W Klubie Dziecięcego obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami/opiekunami:

15.1 Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem kieruje się tylko do wychowawców grupy przed zajęciami (do godz. 9.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka;

15.2 Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela/opiekuna;

15.3 Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania Klubu Dziecięcego należy zgłaszać organowi prowadzącemu Klub Dziecięcy.

 

Odpłatność za Klub Dziecięcy

 

§16.

16.1 Koszty działalności Klubu Dziecięcego pokrywane są z:

16.1.1 jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej wnoszonej przez rodziców przy zapisie Dziecka do Klubu Dziecięcego;

16.1.2 opłat rodziców - opłata miesięczna - za pobyt Dziecka w Klubie Dziecięcym. Opłata określona jest w Umowie i jest płatna z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na rachunek: PKO BP 04 1020 1332 0000 1302 0993 8111 Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na powyższy rachunek bankowy.

16.2 Koszty wyżywienia wliczone są w opłatę. Rodzice mogą zrezygnować z wyżywienia, które zapewnia Klub Dziecięcy wówczas zobowiązani są do przynoszenia posiłków dla dziecka.

16.3 Koszty uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych wliczone są w opłatę. Nieuczestniczenie w zajęciach z powodu np. przychodzenia w innych godzinach nie powoduje pomniejszenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcego.

 

Nauczyciele i inni pracownicy Klubu Dziecięcego

 

§17.

W Klubie Dziecięcym zatrudnia się nauczycieli/opiekunów.

 

§18.

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

 

§19.

Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami Klubu Dziecięcego w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.

 

§20.

Nauczyciel/opiekun prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§21.

Do obowiązków nauczycieli/opiekunów należy w szczególności:

21.1 odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez Klub Dziecięcy;

21.2 otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do Klubu Dziecięcego;

21.3 dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

21.4 tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych dbałość o pomoce i sprzęt należący do Klubu Dziecięcego;

21.5 wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności, zainteresowań;

21.6 rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

21.7 współorganizowanie i współprowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

21.8 aktywny udział w życiu Klubu Dziecięcego: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w Klubie Dziecięcego;

21.9 przestrzeganie dyscypliny pracy;

21.10 kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

21.11 przestrzeganie tajemnicy służbowej;

21.12 przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.

 

§22.

Nauczyciel/opiekun realizuje zadania, o których mowa w §21 poprzez:

22.1 tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

22.2 ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

22.3 organizowanie pobytu dziecka w Klubie Dziecięcego, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

22.4 utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe;

22.5 wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

22.6 wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi - życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

22.7 okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;

22.8 stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

22.9 wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

22.10 dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku Klubu Dziecięcego;

22.11 udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom/prawnym opiekunom;

22.12 przestrzeganie przepisów obowiązujących w Klubie Dziecięcego, a w szczególności dotyczących odbierania dzieci z Klubu Dziecięcego i postępowania w nagłych wypadkach.

 

§23.

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci:

23.1 Nauczyciel/opiekun jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;

23.2 Nauczyciel/opiekun jest zobowiązany:

23.2.1 skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie BHP i P/POŻ;

23.2.2 do ciągłej obecności przy dzieciach - nauczyciel/opiekun może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub osobie do pomocy;

23.2.3 do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli powstanie lub ujawni się stan zagrożenia;

23.2.4 nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa;

23.2.5 do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

23.2.6 wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Kierownikowi Klubu celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel/opiekun ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

23.2.7 kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

23.2.8 dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

23.2.9 usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

23.2.10 udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

23.2.11 niezwłocznie zawiadomić Kierownika Klubu i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

Wychowankowie Klubu Dziecięcego

 

§24.

Zasady rekrutacji ustala organ prowadzący Klub Dziecięcy.

 

§25.

Zapisy dzieci do Klubu Dziecięcego odbywają się cały rok.

 

§26.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Klubu Przyjaciół Reksia powinny dostarczyć osobiście do Biura Klubu Przyjaciół Reksia, bądź przesłać kurierem lub pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Klubu Przyjaciół Reksia) wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny.

Wzór dokumentu dostępny jest w Biurze Klubu Przyjaciół Reksia oraz na stronie internetowej Klubu Przyjaciół Reksia.

 

§27.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny a ich dzieci nie zostaną niezwłocznie przyjęte do Klubu Przyjaciół Reksia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

§28.

28.1 Dzieci mają prawo do:

28.1.1 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego;

28.1.2 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

28.1.3 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym;

28.1.4 korzystania ze wszystkich zajęć dodatkowych organizowanych w Klubie Dziecięcego.

 

28.2 Dziecko w Klubie Dziecięcego ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

28.2.1 szanować kolegów i wytwory ich pracy;

28.2.2 nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela/opiekuna;

28.2.3 szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w Klubie Dziecięcego;

28.2.4 dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

28.2.5 przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

28.2.6 sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby;

28.2.7 przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

28.2.8 słuchać i reagować na polecenia nauczyciela/opiekuna.

 

§29.

29.1 Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy może być nagrodzone:

29.1.1 ustną pochwałą nauczyciela/opiekuna;

29.1.2 pochwałą do rodziców;

29.1.3 listem gratulacyjnym, dyplomem;

29.1.4 naklejką, stempelkiem.

 

29.2 Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w Klubie Dziecięcego:

29.2.1 reprymendą - rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

29.2.2 odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

29.2.3 odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

29.2.4 powtarzaniem poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawieniem szkody; poniesieniem konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania;

29.2.5 czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 

§30.

W Klubie Dziecięcego wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

 

§31.

Wychowankowie Klubu Dziecięcego mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków za dodatkową opłatą.

 

§32.

Wyboru ubezpieczalni dokonuje organ prowadzący.

 

Współpraca z Rodzicami

 

§33.

Prawa i obowiązki rodziców.

33.1 Rodzice mają prawo do:

33.1.1 wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Klub Dziecięcy opinii na temat pracy Klubu Dziecięcego;

33.1.2 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

33.1.3 udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości Klubu Dziecięcego, imprez, zajęć wychowawczo-dydaktycznych, itp.;

33.1.4 udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Klubie Dziecięcego.

 

33.2 Rodzice mają obowiązek:

33.2.1 podpisywać umowę o świadczeniu usług;

33.2.2 regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcego;

33.2.3 odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania Klubu Dziecięcego;

33.2.4 informować nauczyciela/opiekuna o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Klubu Dziecięcego oraz o jego nieobecności w Klubie;

33.2.5 znać i przestrzegać postanowień statutowych;

33.2.6 przyprowadzać do Klubu Dziecięcego dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Klubie Dziecięcego jakichkolwiek leków (w Klubie Dziecięcego nie podaje się żadnych leków);

33.2.7 zgłaszać nauczycielowi/opiekunowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

33.2.8 uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Klub Dziecięcy;

33.2.9 bezzwłocznie zgłaszać nauczycielom/opiekunom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

33.2.10 informować telefonicznie lub osobiście pracownika Klubu Dziecięcego o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

33.2.11 dostarczyć do Klubu Dziecięcego informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w Klubie Dziecięcego.

 

33.3 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad ujętych w Statucie i Regulaminie Klubu Dziecięcego.

 

§34.

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w Klubie Dziecięcego.

34.1 Osoba przyprowadzająca dziecko do Klubu Dziecięcego obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi/opiekunowi (w sali).

34.2 Nauczyciel/opiekun nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki przed furtką, wejściem do Klubu Dziecięcego, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, lub posesji Klubu Dziecięcego

34.3 Nauczyciele/opiekunowie obejmują opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali zajęć i zabaw do momentu opuszczenia sali zajęć i zabaw pod opieką Rodzica.

34.4 Do Klubu Dziecięcego przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel/opiekun ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Klubu Dziecięcego.

34.5 W Klubie Dziecięcego nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

34.6 W Klubie Dziecięcego nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do organu prowadzącego o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

34.7 Nauczyciel/opiekun grupy ma obowiązek poinformowania rodzica/prawnego opiekuna o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby. Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z Klubu Dziecięcego.

34.8 Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

34.9 Po odebraniu dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna nie zezwala się na poruszanie się dziecka po terenie Klubu Dziecięcego bez opieki.

34.10 Za pozostawione na terenie Klubu Dziecięcego przez rodziców wózki, rowerki itp. personel nie ponosi odpowiedzialności.

 

§35.

Zasady odbierania dzieci z Klubu Dziecięcy.

35.1 Dziecko z Klubu Dziecięcego odbiera Rodzic.

35.1.1 Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców (druk upoważnienia dostępny u Kierownika Klubu). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem.

35.1.2 Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

35.1.3 Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

35.1.4 Nauczyciel/opiekun może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

 

35.2 Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.30.

35.2.1 W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Klub Dziecięcy o spóźnieniu.

35.2.2 W przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców/prawnych opiekunów nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami i powiadomić o zaistniałym fakcie.

35.2.3 Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel/opiekun (a w szczególnych przypadkach Kierownik Klubu) oczekuje z dzieckiem pół godziny - do 18.00. Po upływie tego czasu nauczyciel/opiekun powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

 

35.3 Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

Postanowienia końcowe

 

§36.

36.1 Klub Dziecięcy prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

36.2 Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Klubu Dziecięcy, z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun - nauczyciel wychowawca - organ prowadzący.

 

§37.

Statut wchodzi w życie z dniem 15.03.2016.r. (z późniejszymi zmianami).

 

Statut zatwierdzony przez osobę prowadzącą organ - Katarzynę Dobrogowską.