Regulamin Klubu Przyjaciół Reksia

 

1. Informacje podstawowe

 

1. Klub Przyjaciół Reksia sprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 3 lat.

2. Klub Przyjaciół Reksia czynny jest w godzinach od 7:00 do 17:30 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Klub Przyjaciół Reksia świadczy swoje usługi odpłatnie.

4. Klub Przyjaciół Reksia zobowiązuje się dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych dzieci oraz do rozwijania ich indywidualnych zdolności i umiejętności.

 

2. Bezpieczeństwo dzieci

 

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice/prawni opiekunowie oraz opiekunowie wskazani przez rodziców wyłącznie w formie pisemnej.

2. Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą wydawane.

3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Klubu zdrowe dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

4. Klub zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce.

5. Za dodatkową opłatą Klub oferuje możliwość ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dzieci objętych opieką.

6. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

7. Pracownicy Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez należytej opieki przed furtką, wejściem do Klubu Malucha, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi lub na posesji Klubu Malucha.

8. Nauczyciele/opiekunowie obejmują opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali zajęć i zabaw do momentu opuszczenia sali zajęć i zabaw pod opieką rodzica.

 

3. Organizacja

 

1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę Klubu Przyjaciół Reksia zobowiązani są dostarczyć wyprawkę (zgodnie z listą załączoną do umowy).

2. Organizację zajęć dla dzieci określa Ramowy Plan Dnia umieszczony na tablicy informacyjnej w Klubie.

3. Klub Przyjaciół Reksia zapewnia dzieciom 3 posiłki dziennie (śniadanie i dwudaniowy obiad - zupa i drugie danie oraz podwieczorek) w formie cateringu przy zachowaniu norm bezpieczeństwa i higieny.

4. Istnieje również możliwość karmienia dziecka mlekiem matki, mieszankami mlecznymi oraz innymi posiłkami dostarczanymi przez rodziców (nie będą zwracane koszty dostarczenia przez rodziców/opiekunów prawnych takich posiłków). Odpowiedzialność za termin ważności przyniesionych posiłków ponosi rodzic.

5. Dziecko może uczęszczać do Klubu w wymiarze do 5 godzin dziennie.

6. Dzieci odbierane są przez rodziców w godzinach funkcjonowania Klubu Malucha.

7. Rodzice zobowiązani są do cotygodniowego (w piątek) zabierania ręcznika dziecka i przynoszenia wypranego (w poniedziałek) oraz do zabierania ostatniego pracującego dnia każdego miesiąca pościeli dziecka i przynoszenia czystej pierwszego dnia nowego miesiąca (jeśli nie zaistnieje częstsza potrzeba prania).

 

4. Opłaty

 

1. Pobyt dzieci w Klubie Przyjaciół Reksia jest odpłatny.

2. Przy zapisie dziecka do placówki Rodzic wnosi jednorazowo bezzwrotną opłatę wpisową.

3. Rodzice ponoszą comiesięczną stałą opłatę w wysokości zawartej w Umowie. Płatność dokonywana będzie z góry, do piątego dnia danego miesiąca na konto Fundacji Psi Uśmiech, bez względu na to, ile dni w danym miesiącu dziecko będzie obecne w Klubie.

4. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy to termin zapłaty przypada na pierwszy roboczy dzień przypadający po dniu wolnym. W szczególnych przypadkach rodzic dziecka może ubiegać się o przesunięcie terminu wpłaty. W tym celu należy do końca miesiąca poprzedzającego okres, na który ma być udzielona prolongata, złożyć pisemne podanie do Fundacji Psi Uśmiech. Podanie rozpatruje osoba wyznaczona przez Fundację. Fundacja zastrzega, że w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego nie będą zwracane wpłacone środki.

5. Klub Przyjaciół Reksia zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za świadczone usługi maksymalnie o 20%, nie częściej jednak niż raz na pół roku od daty podpisania umowy.

6. W ramach opłat Klub Przyjaciół Reksia oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

- logopedyczne,

- z języków obcych (angielski, francuski),

- arteterapii,

- koło teatralne.

Niektóre zajęcia będą wspierane metodą dogoterapii.

7. Wszelkie opłaty wniesione przez rodziców/opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu .